Kurikulum PAUD-TK Tahfizh Khoiru Ummah Peruri  • Kurikulum pendidikan di STP Khoiru Ummah adalah kurikulum berasaskan Aqidah Islam. 
  • Sebab aqidah Islam menjadi asas bagi kehidupan seorang Muslim, baik dalam kehidupan individu, keluarga maupun berbangsa dan bernegara. 
  • Aqidah Islam wajib menjadi standar penilaian bagi setiap muslim. 
  • Oleh karena itu semua materi pembelajaran yang diberikan, mulai dari pendidikan usia dini sampai sekolah menengah atas sesuai dengan aqidah Islam. 
  • Pelajaran tsaqofah asing yang bertentangan dengan aqidah Islam tidak diberikan. 
  • Pembelajaran Al Qur’an menjadi materi pokok pembelajaran, mulai dari menghafal Al Qur’an (Tahfizhul Qur’an), membaca Al Qur’an dengan tartil (Tahsinul Qur’an), memahami bahasa Al Qur’an (Bahasa Arab), memahami isi Al Qur’an (Tsaqofah Islam), dan memahami makna lafazh Al Qur’an (Tafsir Al Qur’an). 
  • Selanjutnya mempelajari apa yang diperintahkan Al Qur’an, yaitu As Sunnah (Al Hadits) serta kadar-kadar dan manfaat alam semesta ciptaan Allah SWT (saintek).